BANDO 15/2011: CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE). FAGO SABER que nos próximos días, e unha vez publicado no BOE, abrirase o proceso para cubrir en réxime de interinidade unha praza de Auxiliar Administrativo – Secretaría do Xulgado de Paz no Concello de Castrelo, sendo a titulación mínima requirida o graduado en ESO.

A selección farase a través dun concurso oposición libre que se compoñerá de tres exercicios, o primeiro da parte xeral do temario, o segundo da parte específica e o terceiro unha proba de galego, proba da que quedarán exentos aqueles que acrediten ter superado o Celga 3 ou o curso de iniciación ao galego.

Poden consultarse todas as condicións na páxina web do Concello http://www.castrelo.org ou no Boletín Oficial da Provincia do 8 de abril de 2010

O que se fai público para xeral coñecemento.

Bases auxiliar administrativo Concello de Castrelo de Miño

Advertisements

BANDO 14/2011: CONTRATACIÓN DE 4 TRABALLADORES PARA DIFERENTES OBRAS/SERVIZOS.

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE). FAGO SABER que esta Alcaldía, vai solicitar á oficina de emprego de Ribadavia oferta pública de emprego para a contratación de:

• 1 animador social a media xornada cunha duración de contrato de oito meses para a obra/servizo “Dinamización turística, sociocultural e deportiva dos recursos do concello”.

• 1 diplomado en turismo a media xornada cunha duración de contrato de oito meses para a obra/servizo “Dinamización turística, sociocultural e deportiva dos recursos do concello”.

• 1 electricista a media xornada cunha duración de contrato de seis meses para a obra/servizo “Castrelo eficiente e sostible”.

• 1 fontaneiro a media xornada cunha duración de contrato de seis meses para a obra/servizo “Castrelo eficiente e sostible”.

Todos os interesados en participar deberán estar anotados como desempregados na oficina de emprego nas categorías anteriores antes do vindeiro venres 6 de maio de 2011.

O que se fai público para xeral coñecemento.

BANDO 12/2011: CONTRATACIÓN DE 2 TRABALLADORES PARA LABORES DE LIMPEZA E ACONDICIONAMENTO.

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).

FAGO SABER que esta Alcaldía, vai solicitar á oficina de emprego de Ribadavia oferta pública de emprego para a contratación de:

• un capataz de obras públicas

• un peón de obras públicas

Realizarase un contrato de obra/servizo para as labores de limpeza e acondicionamento de vías públicas e de redes de abastecemento e saneamento do concello polo tempo determinado na concesión da subvención dos programas de cooperación.

Todos os interesados en participar deberán estar anotados como desempregados na oficina de emprego nas categorías anteriores antes de comezar o proceso selectivo que se iniciará o vindeiro luns 11 de abril de 2011.

O que se fai público para xeral coñecemento.

BANDO 11/2011: BOLSA DE PRÁCTICAS PARA ESTUDANTES

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).

FAGO SABER que o Concello de Castrelo de Miño asinou convenios de cooperación educativa coas universidades galegas e con distintas entidades educativas e formativas para a realización de prácticas preprofesinais, co fin de facilitar a preparación para o exercizo profesional dos estudantes que cumpran algún dos seguintes requisitos:

A.) ESTUDANTES UNIVERSITARIOS :

 Matriculados en calquera das tres universidades galegas que teñan alomenos o 50% dos créditos da súa titulación superados.

B.) TITULADOS UNIVERSITARIOS:

 Ter menos de 31 anos.

 Ter finalizado os estudos nos derradeiros tres anos.

 Non ter realizado traballo remunerado relacionado coa titulación.

C.) ESTUDANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL E CICLOS FORMATIVOS:

 Realizando estudos de formación profesional ou ciclos formativos e interesados en realizar as prácticas no concello de Castrelo de Miño.

Os estudantes interesados en participar e que cumpran os requisitos deben solicitalo no Concello para facer as xestións oportunas.

Neste ámbito, a axente de emprego e desenvolvemento local do concello está á súa enteira disposición nas oficinas municipais para atender as solicitudes ou calquera dúbida que lles poida xurdir.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Castrelo de Miño 30 de marzo de 2011.

BANDO 10/2011: BOLSA DE EMPREGO MUNICIPAL

XURXO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO (OURENSE).

FAGO SABER que para a cobertura de postos de traballo que xurdirán no Concello, créase unha bolsa de emprego municipal para cubrir as necesidades puntuais de contratación de persoal por parte desta administración.

A bolsa de traballo municipal permitirá facilitar o acceso ao mercado laboral de todas aquelas persoas que se atopen en situación de desemprego ou desexen mellorar a súa situación laboral.

Os aspirantes deberán ser maiores de 16 anos e contar coa titulación ou experiencia requirida para cada unha das prazas a cubrir.

Nestes intres interesan especialmente os seguintes perfís, por ser os vindeiros postos de traballo a cubrir nesta administración:

  • Limpeza e acondicionamento de viais, redes de saneamento e abastecemento e demais oficios.
  • Servizos sociais: auxiliares de xeriatría, axuda no fogar, cuidado de persoas maiores…
  • Piscinas municipais: limpeza, portería, mantemento, socorrismo acuático…
  • Monitores de ocio e tempo libre e actividades educativas.
  • Desempregados ou traballadores con outros perfís profesionais poderán igualmente inscribirse e serán informados no momento da convocatoria de novos postos de traballo.

Os interesados poderán inscribirse nas oficinas municipais. Se ben admitaranse solicitudes todo o ano, en cada convocatoria só se terán en conta as presentadas ata a data desa convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes de inscrición na bolsa de emprego municipal abrirase o 31 de marzo de 2011, en horario de luns a venres de 09:00 a 14:00 horas nas oficinas municipais.

Neste ámbito, a axente de emprego e desenvolvemento local do concello está á súa enteira disposición nas oficinas municipais para atender as solicitudes ou calquera dúbida que lles poida xurdir.

O que se fai público para xeral coñecemento.

Castrelo de Miño 30 de marzo de 2011.

ANUNCIO: RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN LABORAL DUN AXENTE TIC

Anuncio resultado do proceso selectivo para contratación laboral dun axente TIC

Lista definitiva de admitidos para o posto de traballo dun Axente TIC para o Centro de Modernización e Inclusión Tecnolóxica.

Lista de admitidos para axente TIC