Lista definitiva de admitidos e excluídos proceso selectivo ALGUACIL PORTEIRO. Contratación laboral temporal en réxime de interinidade.

Baremo de méritos

Fixación de lugar e data da proba da fase de oposición

Vista a acta do tribunal selectivo da praza de referencia, resultante da sesión celebrada o día nove de febreiro de 2009, RESOLVO:

Consultar arquivo

Advertisements

CONVOCATORIA: Pleno ordinario

O Concello de Castrelo de Miño anuncia a convocatoria para á sesión ordinaria que se celebrará nesta casa do concello polo Concello-Pleno, ás DOCE HORAS (DA MAÑÁ) DO DÍA VINTE E UN DE NOVEMBRO DE 2008, en primeira convocatoria, e, se procedese, en segunda convocatoria, á mesma hora dous días despois.

ORDE DO DÍA:

1.- APROBACIÓN DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES.

2.- COMUNICACIÓNS OFICIAIS.

3.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

4.- RENUNCIA A RETER TRIBUTO DA ACHEGA DA CORPORACIÓN NA

ACTUACIÓN “CONSTRUCIÓN DE INFRAESTRUTURAS PARA VIÑEDOS NAS

BOUZAS” CONTIDAS NO PLAN RIBEIRO.

5.- APROBACIÓN DO CONVENIO DE ADHESIÓN Á AXENCIA DE

PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA.

6.- ADOPCIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS COA NEGOCIACIÓN SOBRE A

REFORMA DO MODELO DE FINANCIAMENTO LOCAL.

7.- ROGOS E PREGUNTAS.

CONVOCATORIA: Pleno extraordinario.

O Concello de Castrelo de Miño anuncia a convocatoria para á sesión extraordinaria que se celebrará nesta casa do concello polo Concello-Pleno, ás DOCE HORAS (DA MAÑÁ) DO DÍA TRECE DE NOVEMBRO DE 2008, en primeira convocatoria, e, se procedese, en segunda convocatoria, á mesma hora dous días despois.

ORDE DO DÍA:

1º.- RATIFICACIÓN DO CARÁCTER URXENTE DA SESIÓN

2º.- ADXUDICACIÓN PROVISIONAL DA OBRA “ACONDICIONAMENTO

DO NÚCLEO DE SANTA MARÍA”

CONVOCATORIA: Pleno extraordinario

O Concello de Castrelo de Miño anuncia a convocatoria para á sesión extraordinaria que se celebrará nesta casa do concello polo Concello-Pleno, ás DOCE HORAS (DA MAÑÁ) DO DÍA DEZANOVE DE SETEMBRO DE 2008, en primeira convocatoria, e, se procedese, en segunda convocatoria, á mesma hora dous días despois.

A partir desta data ten Vd. a súa disposición, na Secretaría deste concello, os antecedentes relacionados cos asuntos que figuran na seguinte:

ORDE DO DÍA:

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.

2º.- INCORPORACIÓN DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO Ó CORSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR. ADOPCIÓN DE ACORDO SE PROCEDE.

Castrelo de Miño, 16 de setembro de 2008

CONVOCATORIA: Pleno ordinario

O Concello de Castrelo de Miño anuncia a convocatoria para á sesión ordinaria que se celebrará nesta casa do concello polo Concello-Pleno, ás DOCE HORAS (DA MAÑÁ) DO DÍA VINTE E NOVE DE AGOSTO DE 2008, en primeira convocatoria, e, se procedese, en segunda convocatoria, á mesma hora dous días despois.

A partir desta data ten Vd. a súa disposición, na Secretaría deste concello, os antecedentes relacionados co asuntos que figuran na seguinte:

Seguir lendo

CONVOCATORIA: Pleno ordinario

O Concello de Castrelo de Miño anuncia a convocatoria para á sesión ordinaria que se celebrará nesta casa do concello polo Concello-Pleno, ás DOCE HORAS (DA MAÑÁ) DO DÍA DEZAOITO DE X ULLO DE 2008, en primeira convocatoria, e, se procedese, en segunda convocatoria, á mesma hora dous días despois.

A partir desta data ten Vd. a súa disposición, na Secretaría deste concello, os antecedentes relacionados cos asuntos que figuran na seguinte :

ORDE DO DÍA:
1º- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.
2º.- COMUNICACIÓNS OFICIAIS.
3º.- CONTA XERAL DO CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO
CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DE 2007.
4º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2008.
5º.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DE VIVENDA E
SOLO E O CONCELLO DE CASTRELO DE MIÑO PARA O ACONDICIONAMENTO
DO NÚCLEO DE SANTA MARÍA. AUTORIZACIÓN PARA A DISTRIBUCIÓN DE
ANUALIDADES NO GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL DERIVADO DO
PRECITADO CONVENIO.
6º.- RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS E XUSTIZA, Ó ABEIRO DA ORDE DO 28 DE FEBREIRO DE 2008, POLA
QUE SE ANUNCIAN AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A SUBVENCIONAR A
REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN, ADAPTACIÓN E MELLORA DAS
SEDES DAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA. AUTORIZACIÓN PARA A
DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES NO GASTO DE CARÁCTER PLURIANUAL
DERIVADO DA PRECITADA RESOLUCIÓN.
7º.- PLAN DE MELLORAS DAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS NO RIBEIRO.
ADOPCIÓN DE ACORDO SE PROCEDE.
8º.- COMPENSACIÓN AOS CONCELLOS CON CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS E
PARQUES EÓLICOS POLA REDUCCIÓN DO IBI .
9º.- CAMIÑO XACOBEO DO RIBEIRO.
10º.- DACIÓN DE CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
11º.- ASUNTOS URXENTES.
12º.- ROGOS E PREGUNTAS.

CONVOCATORIA: Pleno extraordinario

O Concello de Castrelo de Miño anuncia a convocatoria para á sesión extraordinaria que se celebrará nesta casa do concello polo Concello-Pleno, ás DOCE HORAS (DA MAÑÁ) DO DÍA CATORCE DE XULLO DE 2008, en primeira convocatoria, e, se procedese, en segunda convocatoria, á mesma hora dous días despois.

A partir desta data ten Vd. a súa disposición, na Secretaría deste concello, os antecedentes relacionados cos asuntos que figuran na seguinte:

ORDE DO DÍA:

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.

2º.- ACEPTACIÓN, SE PROCEDE, DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA, Ó ABEIRO DA ORDE DO 28 DE FEBREIRO DE 2008, POLA QUE SE ANUNCIAN AXUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A SUBVENCIONAR A REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN, ADAPTACIÓN E MELLORA DAS SEDES DAS ENTIDADES LOCAIS DE GALICIA.