Anuncio: Axudas a persoas maiores e persoas con discapacidade para facilitar a autonomía persoal e a accesibilidade. (BS609B)

O pasado 7 de abril de 2010 publicouse no Diario Oficial de Galicia nº 64, a Orde do 18 de marzo de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a concesión de axudas individuais destinadas á promoción da autonomía persoal e á accesibilidade e se procede á súa convocatoria. (DOG nº 64 de 7 de abril de 2010).

Esta orde ten como finalidade colaborar en determinados gastos, con efectos do 1 de xaneiro de 2010, destinados a:

 1. Apoiar a persoa con axudas técnicas ou produtos de apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.
 2. Facilitar as adaptacións funcionais do fogar e a eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda que contribúan a mellorar a autonomía persoal e a previr situacións de dependencia maiores, así como mellorar a súa accesibilidade.
 3. Adquisición de próteses dentais e audífonos co obxecto de compensar as limitacións funcionais.

Serán beneficiarios desta resolución:

 1. Persoas maiores, cunha idade igual ou superior aos 65 anos na data de publicación desta orde.
 2. Persoas con discapacidade menores de 65 anos na data de publicación desta orde, que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% polo equipo de orientación e valoración de discapacidades.por resolución anterior á data de publicación desta orde.
 3. Persoas que teñan recoñecida a situación de dependencia polo órgano de valoración da dependencia, nos seguintes graos e niveis:
  • Grao III, niveis 1 e 2.
  • Grao II, niveis 1 e 2.

Tamén poderán optar a solicitar as axudas reguladas nesta convocatoria as persoas que teñan solicitado o recoñecemento da súa situación de dependencia con anterioridade á data de publicación desta convocatoria. Neste caso, o dereito á percepción da axuda quedará condicionada a que lles sexa recoñecida a situación de dependencia en calquera dos graos e niveis anteriores.

Requisitos:

 • Residir na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Que a axuda solicitada derive da súa discapacidade ou grao e nivel de dependencia recoñecida ou ben se acredite a súa necesidade.
 • Que a axuda solicitada non estea incluída no eido doutras liñas de protección social ou sanitaria.
 • Que a renda per cápita da unidade familiar da que forma parte o solicitante, calculada conforme o previsto no artigo 9º letra a) desta convocatoria, non supere o 125% do indicador público da renda de efectos múltiples (IPREM) establecido para o ano 2010, incluíndo as pagas extraordinarias. Cando a unidade familiar estea formada por dous membros, ese límite elevarase ata o 150% do IPREM e, cando estea constituída por un só membro, ata o 175% do IPREM. No caso dos solicitantes de axuda destinada ás actuacións subvencionables previstas no artigo 3.B, estas porcentaxes reduciranse respectivamente ao 100, 125 e 150% respectivamente.
 • Non ter percibido nos dous últimos anos axudas para o mesmo fin, solicitadas ao amparo das convocatorias referidas á presente orde, salvo que concorran as seguintes circunstancias:
  • Que a adaptación ou axuda técnica solicitada sexa complementaria da anteriormente concedida, para os efectos de previr a situación de dependencia ou de promover a autonomía persoal do solicitante.
  • Que a adaptación ou axuda técnica solicitada sexa distinta das anteriormente concedidas e se deba a un agravamento da súa situación.
 • No caso de ter percibido axuda para distinto fin na convocatoria do ano anterior referida a esta mesma orde, deberá estar xustificada en tempo e forma.
 • Os establecidos con carácter xeral para obter a condición de beneficiario de subvencións no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

A documentación necesaria para solicitar dita axuda será a seguinte:

 • Solicitude segundo o modelo do anexo III:
 • Fotocopia compulsada do DNI, partida de nacemento ou outro documento análogo do solicitante e, se é o caso, do seu representante legal ou gardador de feito.
 • Certificado de convivencia do padrón municipal de habitantes do concello de residencia, comprensivo de todos os conviventes.
 • Orzamento detallado do gasto que se vai realizar.
 • Declaración do conxunto de todas as axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo fin procedentes de calquera administración pública ou ente público ou privado, no espazo destinado a esta finalidade que figura no propio modelo de solicitude.
 • Autorización do solicitante da axuda ou do seu representante legal ou gardador de feito e dos demais membros da unidade familiar cuxos ingresos son computables, conforme o modelo previsto no anexo IV desta orde, para que a Consellería de Traballo e Benestar realice as consultas necesarias de ficheiros públicos para os efectos de comprobar a veracidade dos datos declarados, así como a obter da Axencia Estatal da Administración Tributaria, directamente ou por medios telemáticos, a información correspondente para a determinación da renda da unidade familiar, segundo o establecido no artigo 9º letra a) desta orde.
 • Documentación xustificativa doutros ingresos do solicitante da axuda ou dos demais membros da unidade familiar que non poidan ser obtidos a través do sistema anterior.
 • De ser o caso, a documentación específica segundo o tipo de actuación para a que se solicita a axuda.
 • De ser o caso, informe social emitido polos servizos sociais de atención primaria e/ou especializada comunitaria da rede pública acreditativo das circunstancias da vivenda.
 • No caso daqueles solicitantes que teñan solicitado o recoñecemento da súa situación de dependencia con anterioridade á data de publicación desta orde, e estea pendente de resolver, deberán achegar fotocopia da dita solicitude.

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 7 de maio de 2010.

Advertisements

Deixar unha resposta

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

w

Conectando a %s

%d bloggers like this: